REGULAMIN

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 11.08.2021.

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem https://mieszkaniebezwkladu.pl/, w tym zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z platformy internetowej przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Właścicielem platformy internetowej dostępnej pod adresem https://mieszkaniebezwkladu.pl/ (dalej jako „Platforma internetowa”) jest Wojciech Droździel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hossa Wojciech Droździel, ul. Zbigniewa Herberta 62, 74-100 Gryfino, posługujący się numerem NIP: 8581661456, REGON: 320444930
2.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej przez Użytkowników.

3.     Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług.
4.     Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności
 

II.            DEFINICJE

1.     Platforma internetowa – platforma internetowa (serwis internetowy) dostępny pod adresem https://mieszkaniebezwkladu.pl/ umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.     Usługodawca – Wojciech Droździel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hossa Wojciech Droździel, ul. Zbigniewa Herberta 62, 74-100 Gryfino, posługujący się numerem NIP: 8581661456, REGON: 320444930

3.     Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy internetowej, polegające w szczególności na:

 1. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania treści zamieszczonych na Platformie internetowej,
 2. umożliwieniu Użytkownikom skorzystanie z Formularza kontaktowego.

4.     Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Platformę.
5.     Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

6.     Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

III.             USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

1.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy internetowej następujące Usługi:

 1. możliwość przeglądania treści prezentowanych na Platformie internetowej;
 2. możliwość przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy.

2.    W celu skontaktowania się ze Usługodawcą Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługodawcy uzupełnionego formularza kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania formularza kontaktowego.

3.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
4.    Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
5.    Użytkownik w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę nie nabywa jakichkolwiek praw do Platformy internetowej, w szczególności praw do treści zamieszczonych na Platformie internetowej.
6.    Użytkownik zobowiązuje się do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości Platformy internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 

IV.             INFORMACJA PRAWNA

1.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że treści prezentowane na Platformie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i są prywatnymi opiniami Usługodawcy. Treści prezentowane na Platformie internetowej nie są oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2.     Usługodawca dołożył wszelkich starań aby treści prezentowane na Platformie internetowej były pozyskane z wiarygodnych źródeł. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w treściach prezentowanych na Platformie internetowej, jak również za efekty uzyskane w wyniku wykorzystania treści prezentowanych na Platformie internetowej.

3.     Wszystkie informacje prezentowane na Platformie internetowej są dostarczane bez gwarancji kompletności, dokładności lub aktualności. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji przydatności lub skuteczności treści prezentowanych na Platformie internetowej.

4.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że treści prezentowane na Platformie internetowej mogą zawierać zewnętrzne linki prowadzące do stron internetowych prezentujące treści, za które Usługodawca nie odpowiada.

5.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że wszelkie decyzje finansowe i inwestycyjne podejmowane są samodzielnie przez Użytkownika, na jego własną odpowiedzialność.

 

V.               WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania Platformy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet przy czym niezbędny jest dostęp do łącza internetowego  o rzeczywistej przepustowości minimum 50 megabitów na sekundę, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 

VI.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać:

 1. pisemnie na adres: ul. Zbigniewa Herberta 62, 74-100 Gryfino
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mieszkaniebezwkladu.pl

2.     W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:

 

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 2. żądania Użytkownika,
 3. danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację.

3.     Usługodawca rozpatruje reklamację Konsumenta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku.
 

VII.           MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASADĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.     Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2.     Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.     Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 

VIII.         DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, w szczególności do skorzystania z formularza kontaktowego. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności.

 

IX.             ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
2.     Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:

 1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
 2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w działaniu Platformy internetowej spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika.

4.     Za korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszym Regulaminem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych lub naprawczych Platformy internetowej. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczeniem dostępu do Platformy internetowej oraz czasie ich trwania.

 

X.               POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANA REGULAMINU

1.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
2.     Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3.     Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;

 1. konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 3. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi;
 4. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 5. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
 6. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. zmiany warunków korzystania ze Platformy internetowej.

4.     Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
5.     Usługodawca poinformuje Użytkownik o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Platformy internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
6.     W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
7.     Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
8.     Regulamin jest dostępny dla Użytkownik w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.mieszkaniebezwkladu.pl w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 

Możesz skontaktować się z Usługodawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt@mieszkaniebezwkladu.pl

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin