Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Od 1 marca 2023 funkcjonuje nowy program wspierający osoby chcące nabyć nieruchomość z kredyt hipoteczny pod nazwą Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Jest on rozwinięciem funkcjonujące od maja 2022 roku programu Mieszkanie Bez Wkład Własnego. W programie zapowiedziano szereg zmian jednocześnie zmieniając jego nazwę na Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – gwarancja wkładu własnego

 

Podstawową funkcją Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego jest umożliwienie zakupu nieruchomości za kredyt hipoteczny bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Przy zakupie nieruchomości za zwykły kredyt hipoteczny minimalny wkład do wniesienia wynosi 10%, a w części banków nawet 20%. Program ma umożliwić otrzymanie kredytu na 100% wartości nieruchomości, a gwarantem wkładu własnego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Gwarancja wkładu własnego wynosi maksymalnie 20% wydatków w celu pokrycia których udzielany jest kredyt hipoteczny (różnica między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy).

 

Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż 100.000zł. Z tytułu udzielenia gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1,0% liczoną od kwoty gwarancji.

 

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy będzie funkcjonował do 2030 roku. Należy pamiętać, że w każdym roku będą określone są limity kwotowe gwarancji i spłat rodzinnych. Do obsługi programu został powołany Rodzinny Fundusz Mieszkaniowy w ramach BGK, który będzie kontrolował dostępne w danym roku środku. Poniżej wysokość wsparcia w ramach programu w danym roku:

 

2022 rok – 100.000.000 zł
2023 rok – 200.000.000 zł
2024 rok – 500.000.000 zł
2025 rok – 700.000.000 zł
2026 rok – 900.000.000 zł
2027 rok – 1.200.000.000 zł
2028 rok – 1.400.000.000 zł
2029 rok – 1.650.000.000 zł
2030 rok – 1.850.000.000 zł
2031 rok – 2.000.000.000 zł
2032 rok – 2.150.000.000 zł

 

W przypadku wyczerpania się limitu w danym roku należy poczekać do kogo kolejnego roku aby móc skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Obowiązuje zasada kolejności złożenia wniosku w kwestii przyznania środków w ramach programu.

 

Pamiętaj! Aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba spełnić określone w ustawie warunki. Jednym z nich jest spełnienie warunku cenowe nabywanej nieruchomości –> Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy limit cenowy

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Spłata Rodzinna

 

Drugim bardzo ważnym elementem programu jest tzw. Spłata Rodzinna. Osoby, które uczestniczą w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy przysługuje spłata części kredytu po urodzeniu drugiego oraz kolejnych dzieci. Co istotne chodzi o nowo narodzone dzieci, które pojawią się na świecie po zaciągnięciu Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Osoby, które przystąpią do programu z dwójką lub więcej dzieci nie będą mogły otrzymać Spłaty Rodzinnej. Dopiero narodzin nowych dzieci będą do tego uprawniały.

 

Wysokość spłaty kredytu będzie zależna tylko od ilości dzieci, które urodzą się po skorzystaniu z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 • 20.000zł narodziny drugiego dziecka
 • 60.000zł narodziny trzeciego i kolejnych dzieci

 

Maksymalna kwota spłat kredytu hipotecznego w ramach Spłaty Rodzinnej będzie wynosiła 100.000zł.

 

 

Warunkami spłaty kredytu w ramach Spłaty Rodzinnej są:

 

 • brak prawa własności mieszkania/domu innego niż nabyty albo wybudowany, uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej  z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak spółdzielczego prawa dot. mieszkania/domu inne niż nabyte z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium RP;
 • brak wypowiedzenia umowy rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak ogłoszenia upadłości kredytobiorcy;
 • brak przedterminowej spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że dokonano jej po 3 latach od udzielenia kredytu, spłata dot. części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub spłatę, o której mowa art. 6 ust. 7a ustawy

 

Spłata Rodzinna dokonywana jest maksymalnie do roku po powiększeniu gospodarstwa domowego, a wniosek o spłatę musi złożyć kredytobiorca.

 

Po otrzymaniu Spłaty rodzinnej wprowadzane są istotne ograniczenia odnośnie rozporządzania nieruchomością. W ciągu 5 lat od jej przyznania Spłaty rodzinnej nie można:

 

 • sprzedać mieszkania / domu, które było celem programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
 • wynajmować nieruchomości
 • zmieniać sposobu użytkowania nieruchomości

 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków grozi utrata całości lub części Spłaty Rodzinnej. Wysokość zwrotu będzie zależna od moment, w którym nastąpi to zdarzenie i zwrot będzie proporcjonalna do okresu 60 m-cy od otrzymania spłaty.

 

Program również dla osób mających wkład własny

 

Co ważne i co stanowi podstawową zmianę w stosunku do programu Gwarantowanego Kredyt Mieszkaniowego, z programu mogą skorzystać osoby, które mają wkład własny. Dotyczy to zarówno osób, które mają wkład własny minimum na poziomie 10%, ale mniejszy niż 20%, ale także osób, których wkład własny będzie większy niż 20%, ale mniejszy niż 30% (jest to uzależnione od wyboru rodzaju oprocentowania). Wcześniej takie osoby nie mogły skorzystać ze wsparcia.

 

Maksymalna wysokość wkładu własnego wynosi 20% w przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, a w przypadku wyboru oprocentowania okresowo stałego 30%. Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji nie może być jednak większa niż 200.000zł. Z ograniczenia tego wyłączone są zastosowania gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa. Wówczas suma wkładu własnego i kredytu nie może mogła przekroczyć 1.000.000zł.

 

W przypadku pierwszej wymienionej grupy osób (wkład własny w przedziale 10% – 20%) i posiadania np. 10% wkładu własnego gwarancja będzie wynosiła 10%, jeśli 15% to gwarancja będzie na poziomie 5%, a gdy np. 17% to wówczas tylko 3%. Opłata za gwarancję jest wyliczana tylko od brakującego wkładu, więc im większy wkład własny tym mniejszy będzie koszt Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Ponadto należy założyć, że im większy wkład własny niepodlegający gwarancji tym niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego – analogicznie do zwykłych kredytów mieszkaniowych.

 

Możliwość skorzystania z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego przez osoby, które mają wkład własny jest istotne przede wszystkim z uwagi na korzyści wynikające z otrzymania Spłaty Rodzinnej w przyszłości (po urodzeniu dzieci), a więc możliwości otrzymania dopłaty (spłaty) części kredytu hipotecznego.

 

Co może być celem Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

 

Kredyt hipoteczny w przypadku skorzystania z programu może być udzielony na poniższe cele:

 

 • zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku wtórnym wraz z wykończeniem / remontem
 • zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku rynku pierwotnym wraz z wykończeniem
 • budowę domu wraz zakupem działki budowlanej oraz wykończeniem / remontem
 • zakup spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (również stanowiących wkład budowlany) wraz z wykończeniem
 • realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy

 

 

W przypadku gdy celem kredytu jest budowa domu po wybudowaniu będzie mógł powstać jedynie jeden lokal mieszkalny. Jednocześnie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie może być przeznaczony na rozbudowę, nadbudowę i odbudowę nieruchomości.

 

Pamiętaj! Aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy trzeba spełnić określone w ustawie warunki.

Pamiętaj! Aby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba posiadać zdolność kredytową. Bezpłatne sprawdzenie zdolności kredytowej –> KONTAKT.

 

Kiedy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy wejdzie w życie?

 

Program ruszył 01.03.2023. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami za pośrednictwem, których będzie można bezpłatnie złożyć wnioski kredytowe o kredyt objęty programem Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy –>KONTAKT.

 •  

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin