Mieszkanie Bez Wkłądu Własnego - pytaniaNajważniejsze pytania i odpowiedzi na temat programów Pierwsze Mieszkanie oraz Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Pierwsze Mieszkanie – Q&A:

Sekcja w zostanie przygotowana w momencie poznania ostatecznego kształtu ustawy…

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Q&A:

 

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego:

Co do zasady program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego przeznaczony jest dla osób nabywających pierwsze mieszkanie. Jest jednak możliwość nabycia nieruchomości i skorzystania programu w momencie posiadania już nieruchomości mieszkalnej, ale tylko w przypadku posiadania dzieci i w zależności od metrażu posiadanego mieszkania:

  • Dla gospodarstwa domowego z dwojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 50m2.
  • Dla gospodarstwa domowego z trojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 75m2
  • Dla gospodarstwa domowego z czworgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 90m2
  • W przypadku gospodarstwa domowego z pięciorgiem (lub więcej) dzieci brak limitu metrażu dla posiadanej nieruchomości mieszkalnej!

Dodatkowym warunkiem w przypadku posiadania już nieruchomości jest – wkład własny kredytobiorcy nie może być wyższy niż 10% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Tak, może skorzystać z programu nawet jeśli nie ma dzieci.

Tak, jednakże wówczas aby móc otrzymać Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM) osoby będące w związku nieformalnym muszą wychowywać przynajmniej jedno dziecko. W przeciwnym razie nie mogą skorzystać z programu MBWW.

W sytuacji gdy para będąca w związku niemałżeńskim nie ma dzieci można rozważyć przystąpienie do kredytu i programu przez jednego z nich.

Nie, z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego mogą skorzystać osoby bez względu na wiek.

Osoba chcąca skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego nie może być właścicielem nieruchomości w momencie składania wniosku o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Poza wyjątkiem opisanym poniżej posiadanie nieruchomości mieszkalnej wcześniej jest dopuszczalne.

Posiadanie wcześniej nieruchomości mieszkalnej będzie jednak uniemożliwiało skorzystanie programu jeśli zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie GKM.

Tak, program nie ogranicza się wyłącznie do obywateli Polski. Beneficjentami mogą być również obywatele innych Państw, również spoza Unii Europejskiej. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek – w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego za granicą dodatkowym wymogiem jest aby jedna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego miała polskie obywatelstwo.

Sam fakt posiadania kredytu mieszkaniowego nie jest przeszkodą. Jednakże podstawowym warunkiem skorzystania z programu jest nieposiadanie nieruchomości mieszkalnej. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek – rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, w zależności od metrażu posiadanej nieruchomości (patrz pkt. 1.).

Ponadto zasady spłaty rodzinnej nie obowiązują dla udzielonych już kredytów hipotecznych.

Tak. W przypadku gdy celem jest budowa domu jednorodzinnego finansowany może być również zakup działki budowlanej.

Nie, skorzystanie z poprzednich programów wsparcia dla osób nabywających nieruchomość mieszkalną za kredyt hipoteczny jakimi były programy „Mieszkanie dla Młodych” oraz „Rodzina na Swoim” nie jest przeszkodą w uzyskaniu Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego.

Tak, aby otrzymać Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej. Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego umożliwia nabycie nieruchomości bez konieczności wnoszenia swoich środków, ale nie zwalnia z konieczności posiadania zdolności kredytowej.

Gwarantowane Kredyty Mieszkaniowe są udzielane przez banki komercyjne. Wnioski kredytowe wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do banku, który uczestniczy w programie. Można również skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego eksperta kredytowego, który zajmie się wszystkimi formalności. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego –> KONTAKT.

Tak. Prowizja wynosi 1% od udzielonej kwoty gwarancji. Jeśli będzie ona wynosiła np. 80.000zł to opłata wynosić będzie 800zł i będzie musiała być zapłacona jednorazowo.

Nie. Jeśli bank pobiera np. prowizję od udzielenia kredytu to trzeba ją zapłacić z własnych środków. Nie może być kredytowana Gwarantowanym Kredytem Mieszkaniowym jak jest w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego.

Nie. Jest istotne pytanie w sytuacji gdy celem kredytu w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego jest budowa domu, a działka jest obciążona kredytem hipotecznym (na jej zakup). W przypadku zwykłego kredytu hipotecznego można zaciągnąć kredyt na spłatę kredytu na zakup działki oraz dobrać kwotę na budowę. Nie ma takiej możliwości w przypadku Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego. Pozostaje zaciągnięcia GKM w tym samym banku, który udzielił kredytu na działkę lub spłata tego kredytu z własnych środków.

Nie. Do kredytu mogą przystąpić jedynie osoby, które uczestniczą w programie. W przypadku braku zdolności kredytowej takich osób nie ma możliwości przystąpienia do kredytu np. rodziców.

W ustawie określone jest jedynie minimalny okres, który wynosi 15 lat. Nie jest określony maksymalny i zależeć on będzie od procedur i oferty banku, w którym będzie on zaciągany.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną (tzw. singiel) albo wspólnie przez małżonków (małżeństwo bez dzieci) lub rodziców (singiel z dzieckiem lub małżeństwo z dzieckiem) co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Należy przez to rozumieć dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe albo przez nią przysposobione, będące osobą małoletnią w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 u 2320 oraz 2021 r. poz. 1509) lub osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczenie o:

a) znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1

b) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art 5. pkt. 1

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5. pkt 1a

d) niepełnosprawności, o któej mowa w art. 4a ust. 1 – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. po. 573)

Nie. Przedmiotem GKM może być wyłącznie prawo własności w nieruchomości mieszkalnej.

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin