Mieszkanie Bez Wkłądu Własnego - pytaniaNajważniejsze pytania i odpowiedzi na temat programów: 

 

Mieszkanie #naStart (Kredyt na Start), Pierwsze Mieszkanie oraz Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

 

Mieszkanie #naStart i Kredyt na Start – Q&A:

 

Do czas uchwalenia ostatecznej wersji programu oraz ustalenia finalnych kryteriów i warunków sekcja pozostaje w przygotowaniu. Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi programu przygotowanymi przez ministerstwo pod tym linkiem.

 

Pierwsze Mieszkanie – Q&A:

 

Poniżej najważniejsze pytania na temat programu Pierwsze Mieszkanie oraz Bezpiecznego Kredytu. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie to proszę o kontakt z naszymi ekspertami kredytowymi –> KONTAKT.

Tak. W przypadku gdy aktualnie lub w przeszłości właścicielem nieruchomości była jedna z osób wnioskujących o Bezpieczny Kredyt warunki programu nie są spełnione.

Nie. Wystarczy, że jeden z nich w chwili wnioskowania o Bezpieczny Kredyt ma poniżej 45 lat.

Tak. Jedynym wyjątkiem umożliwiającym skorzystanie z programu jest posiadanie maksymalnie 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej otrzymanej w formie spadku (darowizna jest wykluczona).

Tylko jeśli wychowują wspólne dziecko. W innym przypadku nie jest to możliwe. Warunek posiadania dzieci nie dotyczy małżeństw.

Tak. Wówczas maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu to 500.000zł. W przypadku przystąpienia do programu osoby samotnej (jednoosobowe gospodarstwo domowe) nie ma wymogu posiadania dzieci.

Można go złożyć zarówno w jednym z banków uczestniczących w programie jak i przez pośrednika kredytu hipotecznego. Zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami. Nasze usługi są bezpłatne –> KONTAKT

Tak, w tym przypadku dopłaty się bezpowrotnie kończą.

Poza zwykłymi skutkami nieterminowej obsługi kredytu takich jak koszty ewentualnych odsetek za zwłokę czy koszty monitów bankowych opóźnienie w płatności raty skutkuje brakiem dopłaty w miesiącu gdy ono nastąpiło.

Tak, program nie ogranicza się wyłącznie do obywateli Polski. Beneficjentami mogą być również obywatele innych Państw, również spoza Unii Europejskiej. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek – w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego za granicą dodatkowym wymogiem jest aby jedna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego miała polskie obywatelstwo.

Nie. Do kredytu może przystąpić jedynie osoba korzystająca z programu i nabywająca nieruchomość.

Nie. W Programie Pierwsze Mieszkanie nie ma limitów cenowych dla nieruchomości. Ograniczeniem jest jedynie wkład własny (max. 200.000zł) oraz kwota kredytu 500.000zł i 600.000zł. Limitu cenowego nieruchomości nie ma również w momencie skorzystania z gwarancji BGK wkładu własnego. Występują on wyłącznie w momencie skorzystania z samego Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Nie. Celem programu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie cel inwestycyjny. W przypadku wynajęcia nieruchomości należy zgłosić ten fakt do banku i wówczas dopłaty ustają.

Nie. Po pierwsze Bezpieczny Kredyt jest spłacany w ratach malejących, które co miesiąc maleją. Ponadto oprocentowanie oraz wysokość dopłat jest ustalane osobno dla dwóch okresów 5 letnich.

Tak, ponieważ nie spełnia ona kryteriów definicji wspólnego gospodarstwa domowego wg ustawy:

Gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną;

W związku z powyższym poniższy zapis nie obowiązuje:

3) w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:

g) kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w lit. a i b, osobie która:
– w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
– będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą

– dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Tak. Można wnioskować również o kwotę na wykończenie (rynek pierwotny) lub remont (rynek wtórny).

Nie. Jednym celem Bezpiecznego Kredytu nie może być sam remont lub wykończenie. W sytuacji gdy ktoś jest już właścicielem nieruchomości i chce ją wykończyć lub wyremontować wyłączeniem z programu jest ponadto fakt posiadania już nieruchomości. Natomiast sytuacji zakupu nieruchomości od dewelopera w trakcie budowy zamiast wnioskować o pieniądze za wykończenie można zawnioskować o pieniądze na zakup.

Nie. Nie można wnioskować o zwrot wydanych pieniędzy np. na zakup nieruchomości od dewelopera czy kosztów budowy domu.

Nie. Po pierwsze nie ma takiego celu w ustawie, a po drugie wykluczające jest bycie stroną kredytu mieszkaniowego w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Koszty bankowe są takie same jak w zwykłych kredytach hipotecznych i można spodziewać się w zależności od banku i ofert kosztu prowizji bankowej, ubezpieczenia (np. na życie) oraz kosztu wyceny. Kosztem związanym wyłącznie z Bezpiecznym Kredytem jest opłata za gwarancję wkładu własnego BGK (1% od gwarancji) tylko w przypadku skorzystania z niej.

W sytuacji gdy wartość działki oraz prac już wykonanych jest mniejsza niż 200.000zł to niezależnie od momentu rozpoczęcia budowy można wnioskować o pełną kwotę Bezpiecznego Kredytu (500.000zł lub 600.000zł).

W przypadku rozpoczęcia budowy przed 1 lipca 2023 i wartości działki oraz wykonanych prac ponad 200.000zł wówczas maksymalną możliwą kwotą Bezpiecznego Kredytu na dokończenie budowy jest 100.000zł (tzw. singiel) i 150.000zł (pozostałe przypadki)

W przypadku rozpoczęcia budowy po1 lipca 2023 i wartości działki oraz wykonanych prac ponad 200.000zł Bezpieczny Kredyt nie jest możliwy. Nie należy rozpoczynać prac budowlanych z własnych środków w tej sytuacji.

Czas rozpatrywania wniosku zależy od banku. Nie ma jasno wskazanych terminów rozpatrywania takich wniosków. Kluczową kwestią dla szybkiego rozpatrywania takich wniosek jest dobrze sporządzona i skompletowana dokumentacja kredytowa. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy bezpłatnie pomogą w całym procesie – KONTAKT.

 

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – Q&A:

 

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego:

 

Co do zasady program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego przeznaczony jest dla osób nabywających pierwsze mieszkanie. Jest jednak możliwość nabycia nieruchomości i skorzystania programu w momencie posiadania już nieruchomości mieszkalnej, ale tylko w przypadku posiadania dzieci i w zależności od metrażu posiadanego mieszkania:

  • Dla gospodarstwa domowego z dwojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 50m2.
  • Dla gospodarstwa domowego z trojgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 75m2
  • Dla gospodarstwa domowego z czworgiem dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 90m2
  • W przypadku gospodarstwa domowego z pięciorgiem (lub więcej) dzieci brak limitu metrażu dla posiadanej nieruchomości mieszkalnej!

Dodatkowym warunkiem w przypadku posiadania już nieruchomości jest – wkład własny kredytobiorcy nie może być wyższy niż 10% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Tak, może skorzystać z programu nawet jeśli nie ma dzieci.

Tak, jednakże wówczas aby móc otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) osoby będące w związku nieformalnym muszą wychowywać przynajmniej jedno dziecko. W przeciwnym razie nie mogą skorzystać z programu MBWW.

W sytuacji gdy para będąca w związku niemałżeńskim nie ma dzieci można rozważyć przystąpienie do kredytu i programu przez jednego z nich.

Nie, z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (RKM) mogą skorzystać osoby bez względu na wiek.

Osoba chcąca skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego nie może być właścicielem nieruchomości w momencie składania wniosku o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM). Poza wyjątkiem opisanym poniżej posiadanie nieruchomości mieszkalnej wcześniej jest dopuszczalne.

Posiadanie wcześniej nieruchomości mieszkalnej będzie jednak uniemożliwiało skorzystanie programu jeśli zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie GKM.

Tak, program nie ogranicza się wyłącznie do obywateli Polski. Beneficjentami mogą być również obywatele innych Państw, również spoza Unii Europejskiej. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek – w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego za granicą dodatkowym wymogiem jest aby jedna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego miała polskie obywatelstwo.

Sam fakt posiadania kredytu mieszkaniowego nie jest przeszkodą. Jednakże podstawowym warunkiem skorzystania z programu jest nieposiadanie nieruchomości mieszkalnej. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek – rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, w zależności od metrażu posiadanej nieruchomości (patrz pkt. 1.).

Ponadto zasady spłaty rodzinnej nie obowiązują dla udzielonych już kredytów hipotecznych.

Tak. W przypadku gdy celem jest budowa domu jednorodzinnego finansowany może być również zakup działki budowlanej.

Nie, skorzystanie z poprzednich programów wsparcia dla osób nabywających nieruchomość mieszkalną za kredyt hipoteczny jakimi były programy „Mieszkanie dla Młodych” oraz „Rodzina na Swoim” nie jest przeszkodą w uzyskaniu Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Tak, aby otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej. Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego umożliwia nabycie nieruchomości bez konieczności wnoszenia swoich środków, ale nie zwalnia z konieczności posiadania zdolności kredytowej.

Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe są udzielane przez banki komercyjne. Wnioski kredytowe wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do banku, który uczestniczy w programie. Można również skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego eksperta kredytowego, który zajmie się wszystkimi formalności. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego –> KONTAKT.

Tak. Prowizja wynosi 1% od udzielonej kwoty gwarancji. Jeśli będzie ona wynosiła np. 80.000zł to opłata wynosić będzie 800zł i będzie musiała być zapłacona jednorazowo.

Nie. Jeśli bank pobiera np. prowizję od udzielenia kredytu to trzeba ją zapłacić z własnych środków. Nie może być kredytowana Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym jak jest w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego.

Nie. Jest to istotne pytanie w sytuacji gdy celem kredytu w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego jest budowa domu, a działka jest obciążona kredytem hipotecznym (na jej zakup). W przypadku zwykłego kredytu hipotecznego można zaciągnąć kredyt na spłatę kredytu na zakup działki oraz dobrać kwotę na budowę. Nie ma takiej możliwości w przypadku Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Pozostaje zaciągnięcia RKM w tym samym banku, który udzielił kredytu na działkę lub spłata tego kredytu z własnych środków.

Nie. Do kredytu mogą przystąpić jedynie osoby, które uczestniczą w programie. W przypadku braku zdolności kredytowej takich osób nie ma możliwości przystąpienia do kredytu np. rodziców.

W ustawie określone jest jedynie minimalny okres, który wynosi 15 lat. Nie jest określony maksymalny i zależeć on będzie od procedur i oferty banku, w którym będzie on zaciągany.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną (tzw. singiel) albo wspólnie przez małżonków (małżeństwo bez dzieci) lub rodziców (singiel z dzieckiem lub małżeństwo z dzieckiem) co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Należy przez to rozumieć dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe albo przez nią przysposobione, będące osobą małoletnią w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 u 2320 oraz 2021 r. poz. 1509) lub osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczenie o:

a) znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1

b) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art 5. pkt. 1

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5. pkt 1a

d) niepełnosprawności, o któej mowa w art. 4a ust. 1 – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. po. 573)

Tak. Przedmiotem RKM może być wyłącznie prawo własności w nieruchomości mieszkalnej.

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin