Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Droździel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hossa Wojciech Droździel, ul. Zbigniewa Herberta 62, 74-100 Gryfino, posługujący się numerem NIP: 8581661456, REGON 320444930 (dalej jako „Administrator”).

 

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Zbigniewa Herberta 62, 74-100 Gryfino
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@mieszkaniebezwkladu.pl

 

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej (dalej jako „Użytkownik”) z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem https://mieszkaniebezwkladu.pl/  (dalej jako „Platforma internetowa”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla korzystania przez Ciebie z Platformy internetowej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z Platformy internetowej, w tym w celu przesłania zapytania do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczą:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na zawieraniu z Użytkownikiem umowy świadczenia usług elektronicznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
 • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej, w tym formularza kontaktowego;
 • ·archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Platformy internetowej, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów.

 

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności.

 

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.

 

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. poza obszar UE.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w dokumencie Polityki prywatności.  

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Platformą internetową) podczas przeglądania Platformy internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Platformą internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 

Na Platformie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Platformę internetową;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Platformie internetowej używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

 

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Platformy internetowej, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Platformą internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy internetowej. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Platformy internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Platformy internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administrator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie internetowej.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Platformie internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Platformy internetowej.

Korzystanie z Platformy internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Platforma internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy internetowej i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin