Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – projekt ustawy

 

mieszkanie bez wkładu własnego projekt ustawyUstawa „o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego” jest procedowana już w sejmie.  Jeśli nie zostaną wprowadzone poprawki to znany jest już ostateczny kształt programu wsparcia dla osób nabywających pierwszą nieruchomość mieszkalną. Ustawa wprowadzi w życie Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM), który będzie kredytem hipotecznym możliwym do zaciągnięcia bez konieczności wnoszenia środków własnych. Kredyt ma być narzędzie programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego będącego elementem Polskiego Ładu.

 

Ogólny zarys programu znany jest już o kilku miesięcy. Projekt ustawy doprecyzowuje jednak wiele istotnych kwestii.

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – budowa domu

 

Jednym z celów kredytu będzie mogła być budowa domu. Nie będzie można jednak skorzystać z programu w przypadku rozbudowy, nadbudowy i odbudowy domu (art.2., pkt. 3) Ponadto dom będzie mógł mieć wydzielony jedynie jeden lokal mieszkalny (art.2., pkt. 3.). Niemożliwa będzie, więc budowa przy skorzystaniu z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego (GKM) np. domu dwu lokalowych w zabudowie bliźniaczej. Celem kredytu bez wkładu własnego w przypadku budowy domu będzie mogło być również nabycie działki budowlanego (lub jej części) oraz wykończenie domu.

 

Limity cen nieruchomości

 

Potwierdzono limity cenowe nieruchomości, które będą mogły być objęte programem. Ustawa w art.4, pkt.2. stanowi:

 

cena lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2

 

Powyższy zapis dotyczy nabycia nieruchomości na rynku wtórnym. Identyczne wymagania są w przypadku nabywania nieruchomości na rynku pierwotnym z tymże współczynnik wynosi 1,3. Tu ważna kwestią jest wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz czym on jest i jak będzie ustalany. Artykuł 2, pkt. 10 definiuje ten parametr jako:

 

„średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243), ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach”

 

Wskaźnik przeliczeniowy będzie osobno publikowany osobno dla każdego z województw z podziałem na miasta wojewódzkie, gminy przyległe do nich oraz pozostałe gminy.

 

Szacowana wysokość limitów cen nieruchomości –> Mieszkanie Bez Wkładu Ceny Mieszkań

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – kto będzie mógł skorzystać?

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy będzie udzielany tylko osobom, które prowadzą gospodarstwo domowe w Polsce oraz posiadają polskie obywatelstwo. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego będzie mogła skorzystać z Mieszkania Bez Wkładu Własnego jeśli prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadają obywatelstwo polskie. Tu ważna kwestią staje się definicji „gospodarstwa domowego”.  Artykuł 2, pkt. 5. definiuje je jako:

 

„gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną”

 

Gospodarstwem domowym nie będzie, więc związek nieformalny (konkubinat). W przypadku związków „mieszanych” gdzie jedna osoba posiada obywatelstwo polskie, a druga nie aby osoby te mogły skorzystać z Mieszkania Bez Wkładu Własnego będą musiały być małżeństwem.

 

Kredyt Bez Wkładu Własnego – tylko hipoteczny

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy będzie musiał być kredytem hipotecznym. Oznacza to, że będzie musiał być on zabezpieczony na nieruchomości (wpis hipoteki banku w dziale IV księgi wieczystej). Nie będzie możliwości uzyskania kredytu niezabezpieczonego. Kredyt będzie musiał być udzielony w walucie polskiej, a najkrótszym okresem kredytowania będzie 15 lat. Obowiązek udzielenie kredytu wyłącznie w PLN wykluczy niestety sporą część osób zarabiających w walutach obcych. Według rekomendacji KNF kredyt hipoteczny musi być bowiem udzielony w walucie dochodu.

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – tylko na pierwszą nieruchomość?

 

Co do zasady kredyt z gwarancją wkładu własnego będzie mógł być udzielony osobom, które w momencie wnioskowania nie posiadają nieruchomości mieszkalnej lub spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie wprowadza się dodatkowe ograniczenie. Nie można będzie skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego jeśli osoba chcąca do niego przystąpić w przeciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku dokonała zbycia prawa własności nieruchomości mieszkalnej w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I lub II grupy podatkowej.

 

W niektórych przypadkach z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające na własność nieruchomość mieszkalną, ale zależne to będzie od jej metrażu, którego limit z kolei będzie ustalony na podstawie liczby dzieci w gospodarstwie domowym. W przypadku posiadania dwojga dzieci powierzchnia posiadanej nieruchomości mieszkalnej nie będzie mogła przekroczyć 50m2. Jeśli w gospodarstwie będzie troje dzieci to maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu będzie mogła wynosić z kolei 75m2, następnie przy czworgu dzieci 90m2, a przy pięciorgu i brak limitu metrażu! Niezależnie od warunku powierzchni posiadanej nieruchomości będzie mogła być to jedynie jedna nieruchomość mieszkalna. W przypadku posiadania dwóch lub więcej niezależnie od ilości dzieci nie będzie można skorzystać ze wsparcia. Oznacza to, że będzie możliwe nabycie większej niż posiadana nieruchomość przy spełnieniu powyższych warunków.

 

Zaktualizowane warunki przystąpienia do programu –> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego Kryteria

 

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – limity i koszty

 

Minimalna wysokość gwarancji kredytu hipotecznego będzie mogła wynosić 10% wydatków na zakup nieruchomości. W przypadku gdy kredytobiorca będzie chciał wnieść środki własne łączna kwota wkładu własnego i gwarancji nie będzie mogła wynosić więcej niż 20% wydatku. Maksymalna kwota gwarancji to 100.000zł. Oznacza to, że osoby, które będą chciały wnieść większy niż 10% wkład własny nie będą mogły skorzystać z programu.

 

Od udzielonej kwoty gwarancji zostanie pobrana jednorazowa prowizja w wysokości 1% od gwarantowanej kwoty. Jej wniesienie będzie warunkiem skorzystania z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego (GKM).

 

Spłaty części kapitałowych rat kredytu hipotecznego w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet spłaty tej części kredytu objętej gwarancją. Po spłacie gwarantowanej części gwarancja wygasa. Nieruchomość będą celem gwarancji nie będzie mogła być przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej do czasu wygaśnięcia gwarancji.

 

Dopłata do kredytu hipotecznego – „spłata rodzinna”

 

Doprecyzowano również zasady „spłaty rodzinnej”. Minimalna jej wysokość będzie wynosiła 20.000zł i będzie miała miejsce wówczas gdy gospodarstwo domowe powiększy się o drugie dziecko. Wzrośnie ona do 60.000zł w przypadku pojawienia trzeciego albo kolejnego dziecka. Warunkami dodatkowymi „spłaty rodzinnej” będzie nie posiadanie w momencie jej wykorzystania innej niż będącej celem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nieruchomości mieszkalnej, prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski oraz niewypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego. „Spłata rodzinna” będzie dokonywana maksymalnie do roku po powiększeniu gospodarstwa domowego, na wniosek kredytobiorcy i po przedłożeniu aktu urodzenia dziecka.

 

Wraz z uzyskaniem „spłaty rodzinnej” pojawią się ograniczenia. W przypadku sprzedaży nieruchomości, jej wynajęcia lub zmiany sposobu użytkowania w przeciągu 5 lat od dokonania „spłaty rodzinnej” jej część będzie podlegać zwrotowi. Wysokość zwrotu będzie zależna od moment, w którym nastąpi to zdarzenie i zwrot będzie proporcjonalna do okresu 60 m-cy od uzyskania spłaty.

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity

 

Do obsługi programu zostanie stworzony w ramach BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Będzie miał on ustalony limit środków na każdy rok i będą one wyglądały następująco

2022 r. – 100 000 000 zł
2023 r. – 200 000 000 zł
2024 r. – 500 000 000 zł
2025 r. – 700 000 000 zł
2026 r. – 900 000 000 zł
2027 r. – 1 200 000 000 zł
2028 r. – 1 400 000 000 zł
2029 r. – 1 650 000 000 zł
2030 r. – 1 850 000 000 zł
2031 r. – 2 000 000 000 zł
2032 r. – 2 150 000 000 zł

Co ważne ustawa zakłada, że w przypadku gdy limit Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na dany rok zostanie wyczerpany limity i gwarancje kredytów hipotecznych w ramach Mieszkania Bez Wkładu Własnego będą mogły pochodzić ze środków własnych BGK pochodzących z pożyczki zawartej z ministerstwem. Wyczerpanie limitu nie musi, więc oznaczać braku możliwości skorzystania z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego i czekania do kolejnego roku. Takie sytuacji miały miejsce w poprzednim programie – Mieszkanie dla Młodych (MDM). Jest to istotne, ponieważ limity w pierwszych latach działania Mieszkania Bez Wkładu Własnego nie są duże.

 

Zaktualizowane warunki przystąpienia do programu –> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego Kryteria

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – kiedy?

 

W projekcie ustawy mowa jest o tym, że ustawa wprowadzająca Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od jej ogłoszenia. Aktualnie ustawa dnia 17.09.2021 trafiła na pierwsze czytanie posiedzenia Sejmu. Zakładając koniec legislacji w październiku program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego mógłby ruszyć około kwietnia 2022 roku. Oczywiście może być to późniejszy okres jeśli legislacja (poprawki) się wydłuży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin