Kredyt Bez Wkładu Własnego – nowe informacje!

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 04.08.2021 opublikowano informacje o rozpoczęciu pracy legislacyjnych nad ustawą o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowegoUstawa ta po wprowadzeniu ma ustalić kształt programu Mieszkanie Bez Wkładu. Informacje zawarte w biuletynie doprecyzowują kształt i kryteria nowego programu wspierające osoby nabywające pierwszą nieruchomość za kredyt hipoteczny.

 

Kredyt Bez Wkładu Własnego (KBW)

 

W informacji na temat rozpoczęcia prac nad projektem ustawy pojawiła się definicja Kredytu Bez Wkładu Własnego (KBW). Będzie to kredyt hipoteczny udzielany przez banki komercyjne umożliwiający uzyskanie kredytu bez konieczności wnoszenia wkładu własnego (kredyt na 100% wartości nieruchomości). Banki, które przystąpią do programu, na podstawie umowy z BGK, uzyskają możliwość oferowania kredytów hipotecznych z gwarancją wkładu własnego zapewnioną przez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (utworzony i nadzorowany przez BGK).

 

Nowe informacje na temat Mieszkania Bez Wkładu

 

Opublikowane informacje doprecyzowują kształt samego programu oraz kryteria przystąpienie do programu zarówno jeśli o kredytobiorców jak i nieruchomość. Poniżej najważniejsze informacje:

 

 • Maksymalna kwota gwarancji wkładu własnego będzie mogła wynosić 100.000zł.
 • Wysokość kwoty gwarantowanej kredytu hipotecznego, a także wkładu własnego maksymalnie będzie mogła 20% ceny nieruchomości (lub kosztu budowy)
 • Okres obowiązywania programu ustalono do końca 2030 roku
 • Doprecyzowana zasady spłaty części zadłużenia kredytu hipotecznego w związku z urodzeniem dziecka („spłata rodzinna”):
  • 20.000zł w przypadku narodzin drugiego dziecka
  • 60.000zł w przypadku narodzin urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.
  • Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000zł.
 • Podstawowym warunkiem spłaty części kredytu hipotecznego będzie brak posiadania innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która jest objęta gwarancją BGK (w sytuacji gdy po skorzystaniu z Mieszkania Bez Wkładu nabyta zostałaby inna nieruchomość mieszkalna)

 

Duża zaletą programu poza możliwością uzyskania kredytu bez wkładu własnego będzie szansa na spłatę części kredytu hipotecznego w sytuacji gdy rodzina się powiększy. Spłata zadłużenia pojawi się jednak dopiero po urodzenia drugiego dziecka i nie będzie dostępna od razu w sytuacji gdy do programu przystąpi rodzina posiadająca już dzieci. W momencie zaciągnięcia kredytu hipotecznego przez osoby nie posiadające dzieci lub wychowujące jedno wsparcie pojawi się przy urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. W sytuacji gdy do programu przystąpiłaby np. rodzina posiadająca już troje dzieci spłata części kredytu pojawi się po urodzeniu czwartego i piątego dziecka.

 

Warunki Kredytu Bez Wkład Własnego

 

Kredyty hipoteczne z gwarancją wkładu będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą umowę z BGK. Należy założyć, że taką ofertę będzie miała część banków biorąc pod uwagę doświadczenia z programów Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych. Wówczas część banków nie wprowadziła ich do oferty. Najważniejsze cechy KBW:

 • Będzie mógł być udzielony na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także sfinansowanie wkładu budowlanego lub kosztów budowy domu. Celem kredytu będzie mogła być również działka budowlana.
 • Zakup nieruchomości będzie mógł dotyczyć zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego
 • Minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat
 • Kredyt będzie udzielany wyłącznie w PLN

 

W tej kwestii nie ma dużych różnic (poza kwestią finansowania działki budowlanej) w stosunku do wcześniejszych programów wsparcia.

 

Doprecyzowanie limitu cen nieruchomości

 

Sprecyzowano również jakie warunki będzie musiała spełniać nieruchomość aby można było ją sfinansować kredytem z gwarancją wkładu. Poza tym, że nieruchomość będzie musiała znajdować się na terenie Polski ustalona zostanie cena maksymalna nieruchomości na podstawie poniższych zasad:

 

 • Potwierdzono maksymalny limit cen nieruchomości mieszkalnych (również wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podobnie jak w programie Mieszkanie dla Młodych będzie on zróżnicowany i uzależniony od:
  • Rodzaju rynku – wtórny czy pierwotny
  • Położenia nieruchomości – inna ceny dla różnych województw gdzie nastąpi dalszy podział na stolice, gminy przyległe do stolic oraz pozostałe gminy (analogicznie jak w Mieszkaniu dla Młodych)
 • Wysokość wskaźnika będącego limitem ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy będzie opierała się o dane publikowane przez GUS na temat kosztów budowy w budownictwie wielorodzinnym
 • Mechanizmem, który będzie umożliwiał podwyższać lub obniżać limity cenowe będzie przyjęcie współczynnika korygującego ceny – 1,3 dla rynku pierwotnego lub 1,2 dla wtórnego. Wskaźniki te w drodze rozporządzeń będą mogły być zmieniane w zależności od sytuacji rynkowej.

 

Ministerstwo szacuje, że większość nieruchomości będzie kwalifikowało się do programu Mieszkanie Bez Wkładu. Podany został przykład transakcji dokonanych w 2019 r. gdzie w 80-90%. spełniało kryterium cenowe i analogicznie 70 – 80% na rynku wtórnym. Jednocześnie podkreślano, że w związku ze wzrostem cen nieruchomość odsetek nieruchomości, które będą spełniały kryterium cenowe będzie mniejsze. Zwrócono uwagę, że takie założenie jest celowe. Ograniczenie cenowe programu ma być mechanizmem stymulowania wzrostu cen nieruchomości.

 

Kto będzie mógł skorzystać z Kredytu Bez Wkładu Własnego?

 

Pojawiało się również doprecyzowanie w kwestii kryteriów, które będą musiały spełnić osoby chcące skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu.

 • kredytobiorcami będą mogły być:
  • małżeństwa
  • osoby samotne, ale wychowujące jedno lub więcej dziec
  • osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność w stopniu znacznym lub całkowita).
 • maksymalny wiek kredytobiorcy to 40 lat w chwili udzielenia kredytu przy czym w przypadku małżeństwa wystarczy, że jedna osoba będzie spełniała te kryterium
 • w chwili przystępowania do programy kredytobiorcy nie będą mogli posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie będzie mogło im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństwa zasada ta będzie dotyczyć obojga małżonków

 

Mieszkanie Bez Wkładu elementem polityki prorodzinnej

 

Podstawowym celem programu będzie rozwiązanie problemu nabycia nieruchomości mieszkalnej, przez dużą część osób, która mimo posiadania zdolności kredytowej ma problem aby uzbierać wkład własny. Innym, pośrednim, celem programu jest przeciwdziałanie niskiej dzietności i wsparcie polityki prorodzinnej. Samo nabycie mieszkania z pewnością wpłynie na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny, a bezpośrednią do tego zachętą będzie możliwość spłaty części zadłużenia. Jednocześnie program będzie wspierał osoby niepełnosprawne, które prawdopodobnie będą mogły skorzystać z programu niezależnie od tego czy są w związku małżeńskim i czy posiadają dzieci.

 

Program Mieszkanie Bez Wkładu będący elementem polityki mieszkaniowej ma korespondować z innymi instrumentami wsparcia gospodarstw domowych jakimi są również zapowiedziane Bony Mieszkaniowe (więcej szczegółów –> Bony Mieszkaniowe). Nie sprecyzowano jednak w jaki sposób co jest o tyle istotne, że pewne założenia obu programów są podobne.

 

Kiedy ruszy Kredyt Bez Wkładu?

 

Planowanym terminem przedstawienia projektu ustawy jest III kwartał 2021 roku. Jeśli tak się stanie to realne jest uchwalenie i wejście w życie ustawy jeszcze w tym roku choć bardziej prawdopodobny wydaje się początek roku 2022. Należy założyć, że do projektu wpłyną jeszcze poprawki i ostateczny kształt programu Mieszkanie Bez Wkładu może być inny.

 

Aktualne kryteria przystąpienia do programu Mieszkanie Bez Wkładu –> Kryteria Mieszkanie Bez Wkładu

© 2021 Mieszkaniebezwkladu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin strony | Polityka prywatności

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin